Inpassering och närvaro

Inpassering och närvaroregistrering
Alla som arbetar på arbetsplatsen ska bära ID06-kort väl synligt, följa ID06 regler samt vid anmodan kunna legitimera sig med giltig ID-handling.
Besökare får inte röra sig fritt på arbetsplatsen utan ledsagare.
Nytt krav från den 1 januari 2016.
Alla som är verksamma på arbetsplatsen ansvarar själva
för att vara registrerad på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs. Registrering ska ske dagligen och i omedelbar anslutning till arbetspassets påbörjande resp. avregistrering vid arbetspassets avslutande.
Nytt krav från den 1 januari 2016.
För det fall registrering av någon anledning inte kan ske ska personen omedelbart kontakta arbetsledning.