Risker i arbetet

Risker för ohälsa och olycksfall förebyggs genom att regelbundet genomföra risk
-bedömningar av samtliga risker på arbetsplatsen. Risk bedömningar i projekt samt arbetsberedningar används till att hitta risker och möjligheter i det dagliga arbetet samt vid hantering av ändringar. Riskerna värderas och åtgärder föreslås med avsikt att förebygga olyckor och tillbud. Åtgärderna kan vara; kompetensutveckling, införande av nya arbetsrutiner/arbetssätt/teknik, ny skyddsutrustning etc. Alla på arbetsplatsen ska känna till riskerna i sitt arbete samt vilka säkerhetsåtgärder som gäller.
Skanskas produktionsledning ansvarar för att arbetsberedningar utförs, att skyddsombud och berörda utförare ges möjlighet att medverka samt att föreslagna säkerhetsåtgärder är utförda innan arbetsmomentet påbörjas.
Våra underentreprenörer ska alltid lämna uppgifter om risker (riskbedömning / arbetsberedning) och förslag till åtgärder till Skanskas produktionsledning, innan arbete påbörjas, samt medverka vid arbetsberedningar i den omfattning som Skanska kräver.
Den som finner att det egna arbetet innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska genast stoppa det, säkerställa så att ingen annan kan drabbas och omedelbart underrätta Skanskas produktionsledning samt skyddsombud.
Förskjuten och/eller inarbetning av arbetstid får inte förekomma utan skriftlig överenskommelse med Skanskas produktionsledning.