Personsäkerhet

Vid behov av akut väktarstöd, ring Uppsala Universitetets larmnummer 018-471 25 00 som är tillgängligt dygnet runt.

Var beredd att uppge följande:

* Ditt namn
* Plats (Uppsala universitet, institution/motsv och adress)
* Vi behöver väktarstöd omgående på grund av...
* Ett telefonnummer där du kan nås (direktnummer)

Förebyggande och trygghetsskapande

Universitetets lokaler ska utformas så att de uppfyller de krav som gäller för att en god personsäkerhet ska uppnås. Hot, våld och skador som kan drabba anställda, studenter eller övriga verksamma i universitetets lokaler ska förebyggas, minskas eller elimineras. 

Personsäkerhetsarbetet ska bedrivas förebyggande och inriktas på att skapa en trygg och säker miljö. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Risken att utsättas för hot och våld i arbetslivet har de senaste åren stadigt ökat. För den som utsätts för våld eller hot om våld innebär det stora psykiska påfrestningar. 

Under riktlinjer och stöddokument finns stöd bland annat för hantering av hot- och våldssituationer och säkert resande i tjänsten.

 

112

Email